Plan- och byggprojekt

Naturreservatet Lärjeåns dalgång

Syftet med att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång är att säkerställa områdets stora natur-, kultur-, landskapsbilds- och friluftslivsvärden. Delar av området är av riksintresse för naturvården och ingår också i EU:s nätverk för skyddsvärd natur, Natura 2000. I Lärjeån finns lax, öring och flodpärlmussla och i ravinlandskapets ädellövskogar finns en intressant flora.

Projektet finansieras delvis med statligt LONA-bidrag från Naturvårdsverket.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.003107950529133,57.761961429874475]},"properties":{"id":"BN1935/88","name":"Naturreservatet Lärjeåns dalgång","address":"","preamble":"","header":"Naturreservatet Lärjeåns dalgång","body":"Information och samråd 2. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1935/88","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1935/88

Kontaktuppgifter

Karoline Rosgardt

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 22
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Emma Svensson

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 37
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Fredrik Wejde

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 21
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede.

  Planerade naturreservat finns listade i översiktsplanen för Göteborg. Både kommunen och länsstyrelsen kan bilda naturreservat. De kommunala naturreservat som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta. Reservatsärendena redovisas för nämnden vid flera tillfällen under processen.

 2. Information och samråd.

  Under arbetet med att ta fram förslag till naturreservat så ordnas informationsmöten för berörda och intresserade med möjlighet att lämna synpunkter. Särskilda samråd hålls med vissa myndigheter. Sakägare informeras särskilt och får tillfälle att yttra sig över förslaget.

 3. Inriktningsbeslut

 4. Information och samråd 2

  Under arbetet med att ta fram förslag till naturreservat så ordnas informationsmöten för berörda och intresserade med möjlighet att lämna synpunkter. Särskilda samråd hålls med vissa myndigheter. Sakägare informeras särskilt och får tillfälle att yttra sig över förslaget.

 5. Inför antagande.

  Efter samråds- och yttrandefasen görs eventuellt mindre ändringar av reservatsförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Eventuellt kan naturreservatet behöva antas av kommunfullmäktige, efter godkännande av byggnadsnämnden.

 6. Laga kraft.

  Om reservatsbeslutet inte överklagas kan det vinna laga kraft tre veckor efter det att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Reservatet och dess föreskrifter börjar då gälla.