Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan (BoStad2021)

Stadsdel Biskopsgården.

Planområdet ligger vid Norra Fjädermolnsgatan i anslutning till Sommarvädersgatan. Syftet med planen är att möjliggöra för uppförandet av bostäder samt till viss del lokaler för centrumändamål i gatuplan. Planförslaget möjliggör för flerbostadshus med 4 till 8 våningar och rymmer ca 190 bostäder. Inom planområdet finns förutom kvartersmark, även allmän plats för natur och gångväg.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Sommarvädersgatan kommer att ges en karaktär av stadsgata med smalare körfält avgränsade med en mittremsa av gatsten för att få ner hastigheten i trafiken förbi området. Ny gång- och cykelbana byggs på Sommarvädersgatans östra sida för ökad tillgänglighet.

Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2017-10-18, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5420.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
185 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1668/15
Diarienummer FK
FN0214/16

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018-12-31
    Projektavslut
    2021-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun