Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder på Godhemsberget (BoStad2021)

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Detaljplanen syftar till att pröva en påbyggnad med en till två våningar, på den så kallade Borgen. Planen skall även pröva möjligheten till kompletterande bostäder och verksamhetslokaler i slänten mellan Borgen och Kolumbusgatan/Stenklevsgatan. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 290 lägenheter. Arbetet utgår från det program för området vilket blev godkänt i april 2014.

Ungefär hälften av bostäderna i detaljplanen, de mellan Borgen och Kolumbusgatan/Stenklevsgatan, ingår i BoStad2021

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-05-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5424.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
290 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1577/15
Diarienummer FK
FN6685/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder på Godhemsberget inom stadsdelen Majorna i Göteborg, en del av BoStad2021

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018
    Projektavslut
    2021

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och privat