Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder på Godhemsberget (BoStad2021)

Detaljplanen syftar till att pröva en påbyggnad med en till två våningar, på den så kallade Borgen. Planen skall även pröva möjligheten till kompletterande bostäder och verksamhetslokaler i slänten mellan Borgen och Kolumbusgatan/Stenklevsgatan. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 290 lägenheter. Arbetet utgår från det program för området vilket blev godkänt i april 2014.

Ungefär hälften av bostäderna i detaljplanen, de mellan Borgen och Kolumbusgatan/Stenklevsgatan, ingår i BoStad2021


Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och
byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara
färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2018-05-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5424.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.932392078858708,57.69306665483573]},"properties":{"id":"BN1577/15","name":"Majorna - Bostäder på Godhemsberget (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Majorna - Bostäder på Godhemsberget (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1577/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 290
 • Övrigt 138 hyresrätter färdigställdes 2020-2021.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1577/15
 • Diarienummer FK FN6685/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder på Godhemsberget inom stadsdelen Majorna i Göteborg, en del av BoStad2021

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018
 • Projektavslut 2021

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sara Brycke

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - samråd II

 4. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Plan standardförfarande - granskning II

 6. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 7. Plan standardförfarande - överklagad

 8. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.