Plan- och byggprojekt

Majorna - Ändring av del av detaljplan för föreningslokal vid Majvallen

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Slottsskogen.

Planens syfte är att möjliggöra för en ny byggnad för scoutkår och omklädning för idrottsändamål som ersätter befintlig byggnad. Tillkommande bruttoyta är ca 650 kvm.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1475/15
Diarienummer FK
FN0649/15
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan 2133 för området Majvallen inom stadsdelen Slottsskogen.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad