Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan (Bostad2021)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 260 fler bostäder och skapa utrymme för en skola för årskurserna F-9 invid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn.


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021Länk till modell i Cityplanner

Modellen är inte exakt och är ett arbetsmaterial som ger en ungefärlig bild av exploateringen.

Vad händer just nu?

Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten

I mitten av maj 2020 påbörjar Trafikkontoret ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan.
Trafikkontoret kommer att schakta och ha anläggningsmaskiner på plats vilket
innebär begränsad framkomlighet för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Ledningsarbetet
kommer att utföras etappvis och beräknas vara klart september 2021.
Byggnation av Härlandatjärnskolan

Under vecka 20 startar byggnationen av Härlandatjärnskolan (tidigare Robertshöjdskolan)
och förberedande markarbeten för bodetablering och pålning sker. Pålning för den nya skolan
kommer att pågå i cirka fyra veckor med start under vecka 21.
Tm2 bygger för Egnahemsbolaget

Tm2 har upphandlats av Egnahemsbolaget för byggandet av 34 bostadsrättslägenheter
fördelade på sex loftgångshus i trä. Byggstart planeras preliminärt i september 2020 med
markarbeten, sprängning, schaktning och grundläggning. Husen kommer preliminärt att vara
färdigställda hösten 2021. Du kan läsa mer om projektet på Egnahemsbolagets webbplats.Planen vann laga kraft 2019-06-24, detta innebär att planen är gällande.

Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5439.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.057713333724852,57.71317528041058]},"properties":{"id":"BN1429/15","name":"Sävenäs - Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan (Bostad2021)","address":"","preamble":"","header":"Sävenäs - Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan (Bostad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1429/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 102
 • Planerade bostadsrätter 34
 • Övrigt 260 bostäder är möjliga att byggas. Bostäder färdigställda 2020/2021: 34 bostadsrätter färdigställdes 2021 av Egnahemsbolaget,

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1429/15
 • Diarienummer TK FN5983/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön.

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2019
 • Projektavslut 2021

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Magnus Bergström

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 24
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad/Bostadsbolaget

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

 9. Information