Plan- och byggprojekt

Angered - Bostäder mm. i nordöstra Gårdsten (BoStad2021)

Stadsdel Gårdsten.

Syftet med förslaget är att möjliggöra för cirka 400 nya lägenheter och radhus, varav 200 är en del av BoStad2021, dessutom en ny skola. Detaljplanen väntas förbättra tillgängligheten, orienterbarheten och tryggheten i området genom en mer varierade bebyggelse. Projektet syftar till att koppla samman Gårdsten med Lövgärdet.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Trafikkontorets arbeten påbörjades 2018.
Ny gångväg kommer att byggas längs Kryddvägen. Gårdstensvägen byggs om med timglasbusshållplats och ges en stadsmässigt karaktär.

Trafikkontorets arbeteh beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2018-02-09, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5431.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
66 lägenheter påbörjades 2018 av Egnahemsbolaget. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1425/15
Diarienummer FK
FN4940/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder mm. i nordöstra Gårdsten inom stadsdelen Gårdsten

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018
    Projektavslut
    2021

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborg Stad