Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning inom tre delområden utmed norra delen av Riksdalersgatan och vid Örtugsgatan. Preliminärt förväntas planarbetet tillskapa ca 160 lägenheter där möjligheterna för verksamheter i bottenplan skall utredas. Närmast Högsboleden i område A planeras ett parkeringshus. Viktiga frågor inom planarbetet avser hänsynstagandet till befintlig kulturmiljö och landskapsbild samt behovet att bibehålla goda gångförbindelser mellan Riksdalersgatan och Högsbohöjd. I anslutning till planområdet pågår även utbyggnad av två detaljplaner vid Guldmytsgatan och Pennygången

Vad händer just nu?

Preliminär tid för samråd är hösten 2020.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1162/15
Diarienummer FK
FN2760/19
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan inom stadsdelen Järnbrott

Handläggare