Plan- och byggprojekt

Högsbo - handel i Högsbo-Sisjö industriområde, kvarteret Hammaren

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Högsbo.

För Pripps före detta fabrik i Högsbo-Sisjö industriområde föreslås i en ny detaljplan utökad användning från industriverksamhet till att även omfatta bostäder, handel och kontor. En sådan omvandling, från verksamheter som vänder sig till grossist till sådana som vänder sig till kund, medför ökad trafik. Åtgärder måste därför vidtas för att öka kapaciteten i gatunätet.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat. Planarbetet är vilande tillsvidare

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1104/04
Diarienummer FK
FN0204/10
Planens formella namn
Detaljplan för Kv. Hammaren.

Handläggare

Markägare

Privat markägare och Göteborgs Stad