Plan- och byggprojekt

Askim - Ändring av detaljplan för ny fastighet vid Hulanvägen

Stadsdel Askim.

Ändringen av detaljplanen avser att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadshus.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0949/20
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för stadsdelen Askim (ny fastighet vid Hulanvägen)

Handläggare

Markägare

Privat