Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Program för ny arena och bostäder

Stadsdel Rambergsstaden.

Syftet är att utreda områdets potential och behov. Man vill också pröva möjligheterna att skapa nya bostäder och bygga om Rambergsvallens arena.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelsen för programmet har antecknats av byggnadsnämnden. Detta innebär att programmets inriktning i princip blivit godkänd och man kan påbörja arbetet med första detaljplanen som omfattar de centrala områdena runt Lundbybadet. Arbetet med planen beräknas pågå under hösten 2012-2013. Samråd planeras till vintern 2013 eller våren 2014. Fastighetskontoret håller på med markanvisning.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0927/08
Planens formella namn
Program för Arena, bostäder mm vid Rambergsvallen

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Marken ägs till största delen av Göteborgs Stad