Plan- och byggprojekt

Askim - Bostäder vid Hovåsterrassen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att inom fastigheten Hovås 2:60 uppföra flerbostadshus samt möjliggöra för att säkra den befintliga allmänna gångbanan Skallgången som ligger inom fastigheten. En befintlig villa finns på fastigheten som för övrigt utgörs av naturmark i brant sluttning. Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse inom en mindre del av det område som i översiktsplanen anges som grön- och rekreationsområde. Förslaget bedöms inte generera negativa konsekvenser för de utpekade värdena och en sammanhängande grönstruktur kan behållas runt exploateringen. I arbetet med detaljplanen tas Skalldalsvägen med för att möjliggöra en breddning av befintlig trottoar.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-03-14, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5443.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0918/06
Diarienummer FK
FN3783/13
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Hovåsterrassen inom stadsdelen Askim

Handläggare

Markägare

Privat fastighetsägare