Plan- och byggprojekt

Haga - Program för Skanstorget

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Haga.

Syftet med programmarbetet är att utreda möjligheten att fräscha upp torget genom att se över möjligheten att förändra markanvändningen samt säkerställa tillgänglighet och allmänna gång- och cykelstråk inom området.

Vad händer just nu?

Programarbetet har avbrutits

Karta

Status och handlingar

  1. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
30-40 lägenheter och ca 3 000 kvm lokaler planeras i projektet. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0912/04
Planens formella namn
Program för Skanstorget inom stadsdelen Haga