Plan- och byggprojekt

Askim- Bostäder vid Hovås arkitektväg

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 9 nya bostadshus i anslutning till befintlig villabebyggelse. Planförslaget innebär en förtätning med par- och radhusbebyggelse, en bostadsform som är ovanlig i området. Tillfart föreslås via Hovås arkitektväg och Smedvägen. För att klara tillgänglighet för renhållningsfordon, räddningstjänst med flera binds Smedvägen samman med Hovås Arkitektväg inom planområdet.
Föreslagen bebyggelse, vy från väster. Mats & Arne Arkitektkontor AB

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2014 att avbryta planarbetet. Stadsbyggnadskontoret har gjort den samlade bedömningen att en utbyggnad enligt samrådsförslaget inte är lämplig utan att rusta upp gatorna i området. En mindre omfattande bebyggelse kan prövas direkt med bygglov/förhandsbesked.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0902/08
Diarienummer FK
FK4611/11
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Hovås arkitektväg

Handläggare