Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

Fördjupningen redovisar tre alternativ kring omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard, med tillhörande bebyggelseutveckling i angränsande områden. Den redovisar även den tänkta utvecklingen i området i stort, vad gäller bland annat grönytor, infrastruktur och bebyggelse.

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0896/16

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området