Plan- och byggprojekt

Hjällbo - bostäder väster om Villavallen

SDN Angered. Stadsdel Hjällbo.

Detaljplanen innebär att gräsfältet väster om Villavallen kan bebyggas med en gruppbostad och max sjutton småhus. Planen innebär också att befintlig gruppbostads angöring vid Knattens väg byggs om så att den även utgör angöring till den tillkommande bebyggelsen.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 28 maj 2013 att avbryta planarbetet.

Syftet med planen var att möjliggöra uppförandet av cirka tjugo småhus och ett gruppboende väster om bebyggelsen vid gatan Villavallen i Hjällbo. Detaljplanesamråd hölls våren 2012. Efter samråd fördjupades planarbetet med kompletterande geoteknisk- och markmiljöundersökning samt med en dagvattenutredning. Vid de avslutande utredningarna stötte man på mer föroreningar och sämre utfyllnadsmaterial än vad som tidigare utredningar gett indikation på. Det har även framkommit att det finns en sannolik underminering av marken i anslutning till den intilliggande dikesfåran. Detta sammanvägt med områdets behov av en komplex VA- och dagvattenlösning gör att området inte längre bedöms lämpligt för bostadsbebyggelse. Marken ägs av kommunen och fastighetskontoret ansvarar för eventuella åtgärder med anledning av förkommande föroreningar.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0861/07
Diarienummer FK
FN1268/07
Planens formella namn
Bostäder väster om Villavallen inom stadsdelen Hjällbo

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad