Plan- och byggprojekt

Stampen - Vindsinredning vid Baldersgatan 2

Stadsdel Stampen.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra inredning av vind för bostäder för del av kvarteret Breitenfeld

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-05-26

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0860/20
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för del av 13 kvarteret Breitenfeld (vindsinredning vid Baldersgatan 2) inom stadsdelen Stampen

Handläggare

Markägare

Privat