Plan- och byggprojekt

Utby - fler bostäder vid Fjällbo Park

Illustration över området. Foto: Stadsbyggnadskontoret

I Fjällbo Park prövas förutsättningarna för kompletteringsbebyggelse av bostäder, både småhus och mindre flerfamiljshus, totalt ca 50-70 bostäder i småhus och lägenheter.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelse med fortsatt inriktning för Fjällbo park antecknades av byggnadsnämnden den 14 december 2010.

Detaljplanearbetet har nu startat och det är den planen som sedan bestämmer vad som får göras. Se detaljplan för Bostäder i Fjällbo Park längst ner på den här sidan.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.06151906643979,57.74126831953823]},"properties":{"id":"BN0859/08","name":"Utby - fler bostäder vid Fjällbo Park","address":"","preamble":"","header":"Utby - fler bostäder vid Fjällbo Park","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0859/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0859/08
 • Diarienummer FK FN0935/08
 • Planens formella namn Program för Fjällbo Park

Kontaktuppgifter

Jens Edholm

Exploateringskonsult
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 0708-93 66 63
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Familjebostäder i Göteborg AB,
Förvaltnings AB Västerstaden m.fl. och Göteborgs Stad.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Program - avslutat