Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Skogsgapet

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Syftet är att prova ny bebyggelse, två husvolymer och komplementbyggnader på delar av Brännö 12:9. Fastigheten består av ädellövskog och gångvägen Skogsgapet är viktigt gångstråk ur rekreationssynpunkt.

Vad händer just nu?

Nu pågår arbete med att färdigställa ett förslag till samråd och samrådhandlingarna. Utställning om samråd beräknas preliminärt till september/oktober.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0776/19
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Skogsgapet, på del av Brännö 12:9 inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat