Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Skogsgapet

Stadsdel Styrsö.

Syftet är att prova ny bebyggelse, två husvolymer och komplementbyggnader på delar av Brännö 12:9. Fastigheten består av ädellövskog och gångvägen Skogsgapet är viktigt gångstråk ur rekreationssynpunkt.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0776/19
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Skogsgapet, på del av Brännö 12:9 inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat