Plan- och byggprojekt

Stadslinbana - Station Lindholmen

SDN Lundby. Stadsdel Lindholmen.

Detaljplanen medger en linbana med en station och ett torn mellan kajkanten vid Järntorget i söder och Lindholmen i norr. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå. Utformningen av stationsområdet ska bidra till en effektiv, trygg och trevlig hållplats som gynnar stadslivet och stärker området runt omkring. Inom planområdet för torn B ska förutom torn även erforderlig trafikstruktur ingå.

Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbestämmelserna som medger att linan kan passera området.

Vad händer just nu?

Detaljplanerna
Granskningsperioden är avslutad och för närvarande är planarbetet pausat

Projekt Göteborgs stadslinbana
Trafiknämnden beslutade den 28 november 2019 att inte fortsätta arbetet med Göteborgs stadslinbana. Beslutet är det första av flera politiska beslut som måste fattas.

· Med anledning av att det finns ett beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs stadslinbana går nu ärendet vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut.
· Eftersom projektet också är ett av Sverigeförhandlingens avtalade fyra kollektivtrafikobjekt i Göteborg behöver de andra parterna i Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och staten också involveras i beslutsprocessen efter det att Göteborgs Stads kommunfullmäktige fattat sitt beslut om projektets framtid.
· Det vill säga, projektet Göteborgs stadslinbana har en komplex och tidskrävande beslutsprocess framför sig.
· Tillsvidare är projektet pausat i väntan på beslut.

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0740/16
Diarienummer FK
FN8345/16
Planens formella namn
Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) med diarienummer BN0740/16
samt även
Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (linan) med diarienummer BN0726/17

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området