Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen

Stadsdel Lindholmen.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, handel, hotell, förskola och kontor vid Karlavagnsgatan i stadsdelen Lindholmen. Bebyggelsen uppförs i kvartersform i varierande antal våningar. Förslaget medger fyra höga byggnader med en trappande skala med ca 27, 36, 43 och 72 våningar. Den högsta byggnaden, Karlatornet, kan bli upp till 247 meter hög vilket innebär att den kan bli nordens högsta byggnad. Den nya bebyggelsen ska bidra till en bättre stadsmässighet i området. Ambitionen är att skapa en attraktiv blandstad. För att uppnå detta är det önskvärt med handel och kontor i bottenvåningarna. Bostäderna föreslås få olika ändamål och upplåtelseformer. Exempelvis bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och äldreboende.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-18, det innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5400.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0735/13
Diarienummer FK
FN0167/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

Handläggare