Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Handel, bostäder m m i SKF-området.

Idéskiss

Planområdet omfattar SKFs gamla industriområde. Syftet är att skapa förutsättningar för blandad stadsbebyggelse med handel, bostäder, kontor, kultur och service m m i den gamla fabriksmiljön. Markägare är SKF, som samarbetar med Stena Fastigheter för utveckling av området. Förändringar och konkurrensen inom handeln har gjort att tidigare inriktning om ett handelscentra inom området är inte längre är aktuellt. Ny utställning beräknas ske 1 kvartalet 2021.

Vad händer just nu?

Planområdet har delats upp i 3 detaljplaner efter samrådet: Denna del berör Kv Gösen m.m.
Utställningsfasen kommer att tas om pga ändrad inriktning med större andel bostäder.
Området norr om Artillerigatan, kvarteret Makrillen har vunnit laga kraft.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.017355438917816,57.72965446978154]},"properties":{"id":"BN0728/07","name":"Gamlestaden - Handel, bostäder m m i SKF-området.","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Handel, bostäder m m i SKF-området.","body":"Plan - utställning II. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0728/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0728/07
 • Diarienummer FK FN1312/09
 • Planens formella namn Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden

Kontaktuppgifter

Åsa Åkesson

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 52
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Jenny Tiberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031–368 11 65
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - kompletterande samråd

 5. Plan - inför utställning

 6. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 7. Plan - utställning II

  Efter utställningen kan det ha gjorts så väsentliga ändringar att det är nödvändigt att genomföra ytterligare en formell utställning. I övrigt läs informationstexten under plan – utställning

 8. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.