Plan- och byggprojekt

Björlanda - Verksamheter vid Östergärde industriväg

Stadsdel Björlanda.

Detaljplan avser möjliggöra för småindustri, kontor och lager inom fastigheten Helgered 32:1. Planområdet är obebyggt, men föreslås ges en större byggrätt än idag vilket ger utrymme för fler företag att etablera sig i kommunen.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-02-03

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0727/13
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter vid Östergärde industriväg inom stadsdelen Björlanda

Handläggare

Markägare

Privat