Plan- och byggprojekt

Wieselgrensplatsen - Utökat centrum med fler bostäder och butiker

Stadsdel Rambergsstaden, Kvillebäcken och Brämaregården.

Syftet med programmet är att utreda möjligheterna att skapa en attraktivare och utökad centrumverksamhet med lokaler för både affärsverksamhet och vård. Programmet undersöker även möjligheterna att komplettera med nya bostäder samt att förbättra trafikmiljön runt torget. Förslaget innebär cirka 50 nya lägenheter och 7 000 kvm verksamhetsytor.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen för program för Wieselgrensplatsen den 1 oktober 2013 och att kommande detaljplanearbeten ska ske med utgångspunkt från planprogrammet och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - antecknat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0718/10
Planens formella namn
Program för Wieselgrensplatsen

Handläggare