Plan- och byggprojekt

Brännö - Handel och bostäder

Stadsdel Styrsö.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett centrumområde på Brännö med ny och större livsmedelsbutik, några mindre butikslokaler samt bostäder. Motiv till förändringen är att möta Brännös behov av att stärka tillgången till livsmedel och handel.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Sedan samråd har kommunen arbetat med ett antal genomförandekopplade frågor. Vidare haft dialog och möte med Brännö Bys Samfällighet och Brännö Vägföreningen angående frågor kopplat till allmänna platser och lokalbehov på ön.

Vi har gjort några utredningar och uppdateringar nämligen dagvatten och skyfallsutredning, Markmiljöutredning, geoteknisk, kulturmiljön och morfologin.

Vi beräknar att ställa ut planen för granskning under första kvartalet 2021.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför granskning

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0690/13
Diarienummer FK
FN0597/14
Planens formella namn
Detaljplan för Brännö Handel inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun