Plan- och byggprojekt

Torslanda - Program för centrala Torslanda

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

På Västra Hisingen och i Torslanda med omnejd är det ett stort tryck på att få bygga nya bostäder. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det finns förutsättningar för kompletteringsbebyggelse i Torslanda och ett behov av att stärka Torslanda tog och stråket ner till Torslandakrysset. Programarbetet ska visa på möjliga lägen och potential till utveckling av området. Syftet med programmet är ta fram de övergripande förutsättningarna för utveckling vilka kan användas på kort och på lång sikt och vara underlag för kommande detaljplaner och utveckling av området. Målet är att skapa förutsättningar för en variation av bostäder och andra funktioner i programområdet som kompletterar det befintliga utbudet för att verka för en mer blandad och levande stadsdel. Ny bebyggelse ska placeras så att transporter med kollektivtrafik, cykel eller till fots uppmuntras.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 18 juni 2019. Programmet kan utmynna i att en eller flera detaljplaner upprättas. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0679/14

Handläggare