Plan- och byggprojekt

Tynnered - Bostäder vid Rubingatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder längs Rubingatans västra sida genom sex flerbostadshus. Byggnaderna ska uppföras om cirka 20 000 kvadratmeter BTA, vilket motsvarar cirka 220 lägenheter. Tillskottet av nya bostäder bidrar med att stärka underlaget för pågående utveckling vid stadsdelstorget, Opaltorget. Vidare är syftet att skapa ett attraktivt boende med närhet till service, kollektivtrafik, rekreation och skola.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.897860208847872,57.641863533266495]},"properties":{"id":"BN0674/15","name":"Tynnered - Bostäder vid Rubingatan","address":"","preamble":"","header":"Tynnered - Bostäder vid Rubingatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0674/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0674/15
 • Diarienummer FK FN7777/16
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Rubingatan inom stadsdelen Tynnered

Kontaktuppgifter

Sara Duvelid

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 26
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sara Brycke

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.