Plan- och byggprojekt

Bellevue - Områdesbestämmelser

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kviberg.

Gällande detaljplaner för Bellevue industriområde är idag inaktuella. För att inte omöjliggöra befintliga verksamheters utveckling ska planerna upphävas. För att bygg-, rivnings- och marklovplikten ska vara likvärdig med vad som gäller inom planlagt område införs områdesbestämmelser. Genom områdesbestämmelserna kvarstår lovplikten för rivning och schakt/uppfyllnad samt för skyltar och yttre ändringar inom värdefulla miljöer. Rivningsförbud införs för två särskilt värdefulla tegelbyggnader vid Artillerigatan.

Vad händer just nu?

Områdesbestämmelserna är laga kraftvunna (2014-11-04). Detta innebär att områdesbestämmelserna är gällande. Områdesbestämmelserna i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5223.

Karta

Status och handlingar

  1. Områdesbestämmelser - laga kraft

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0674/11
Planens formella namn
Områdesbestämmelser för Bellevue industriområde inom stadsdelen Kviberg

Aktuell tidplan

  • Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare