Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder och förskola vid Nymilsgatan (BoStad2021)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt förskola inom området för fd Motortekniska Gymnasiet, fastigheten Järnbrott 148:1. Detaljplanen ska även medge verksamheter i bottenplan där det är lämpligt. Området har markanvisats och Alaska Fastigheter AB/Lejonstaden AB (bostadsrätter) och Nordfeldts (hyresrätter) ska tillsammans hitta en 50/50% fördelning i boendeformer. Bebyggelsen ska uppföras som lågenergibyggnader med ambitionen mot nollenergibyggnader samt andra lösningar som underlättar för en ekologiskt hållbar vardag.

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-01-10, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5384.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för 320 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0667/14
Diarienummer FK
FN4451/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Nymilsgatan inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    Hösten 2014
    Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Kommunen -markanvisning har genomförts