Plan- och byggprojekt

Gårda - Kontor vid Ullevigatan

Stadsdel Gårda.

Den befintliga bebyggelsen söder om Ullevimotet kompletteras med tre högre kontorsbyggnader med möjlighet till kommersiell verksamhet i markplan. I planområdets norra del studeras även bostäder. Sammantaget tillkommer ca 110 000 kvadratmeter. En torgyta skapas i anslutning till Fabriksgatan - en funktion som saknas i stadsdelen i dagsläget. Planen innebär även en uträtning av Fabriksgatan mellan Drakegatan och Ullevigatan.

Läs mer om Gårda på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-09-03. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5405.

Förberedande arbeten är klara

Vintern 2018 startade trafikkontoret ledningsarbeten för de nya kontorshusen i Gårda. Det arbetet är klart och nu pågår byggnationen av de nya kontorshusen, där Skanska och Platzer/ NCC beräknar vara färdiga 2022.

Platzers webbplats om Gårda Vesta

Skanskas webbplats om Citygate Göteborg

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0659/11
Diarienummer FK
FN3221/11
Planens formella namn
Detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda

Handläggare

Markägare

Platzer fastigheter AB, Wallenstam AB samt Göteborgs stad. Göteborgs stads fastighetskontor har tecknat avtal med ett dotterbolag till Skanska Fastigheter AB om försäljning av del av området till Skanska