Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Komplementbyggnader vid Fjädermolnsgatan

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Biskopsgården.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fyra s.k. miljöhus på mark som i gällande plan inte får bebyggas och därigenom få till stånd en genomarbetad och långsiktig lösning för fastigheternas avfallshantering. Planförslaget omfattar fyra små områden med en yta mellan 120-300 m², där gällande planbestämmelse "marken får inte bebyggas" tas bort och medger uppförande av komplementbyggnader. Avsikten är att ändringen ska gälla jämsides med gällande detaljplan FIIa 3739 - Bostadsområde vid Fjädermolnsgatan, Svartedalen, lagakraftvunnen 1989-10-16.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2012-03-16). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0658/10
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för bostadsområde vid Fjädermolnsgatan, Svartedalen inom stadsdelen Biskopsgården

Handläggare