Plan- och byggprojekt

Askim - Vård och bostäder vid Fjordvägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus samt en byggnad avsedd för vård inom fastigheterna Hovås 57:37 – 39. Planen innebär att ca 16 bostäder kan byggas i 1-2 våningshus (totalt 1950 m²). Flerbostadshusen ska komplettera utbudet av boendeformer i området. Vårdbyggnaden kan bli max 1700 m² fördelat på två våningar (varav en som suterrängvåning). Vårdbyggnaden ska kunna inrymma lokaler där Stiftelsen Änggårdens Hospice kan bedriva sin verksamhet. Bebyggelsen utformas och placeras så att Gamla Säröbanans funktion för gång- och cykeltrafik m.m. inte påverkas nämnvärt och så att viss utsiktsmöjlighet över landskapet kvarstår från Gamla Säröbanan och omkringliggande bebyggelse.

Vad händer just nu?

Planen antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2019. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - Överklagad

    Planen är för närvarande överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0647/15
Diarienummer FK
FN8308/16
Planens formella namn
Detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen inom stadsdelen Askim.

Handläggare

Markägare

Privat fastighetsägare