Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Haga

Stadsdel Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden .

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Detaljplanen hanterar trafikmiljön i området, uppgångarna från Västlänken samt en ny byggrätt inom handelshögskolans kvarter.

Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Bebyggelse och parkmiljöer omkring Station Haga omfattas av riksintresse för kulturmiljö. I arbetet med detaljplanen måste hänsyn tas till detta riksintresse samt det riksintresse för trafikkommunikation som Västlänken är.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2019-07-29). Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5369.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0637/11
Diarienummer FK
FN6469/12
Planens formella namn
Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området