Plan- och byggprojekt

Västlänken - järnvägstunneln

En ny pendeltågstunnel under Göteborg innebär att 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg och ökar kapaciteten för järnvägen i staden. Järnvägstunneln kommer också att minska trafikstörningar. Detaljplanen ska underlätta för Trafikverket att genomföra järnvägsplanen. Byggandet av tunneln genomförs av Trafikverket. Järnvägstunneln börjar i närheten av Skansen Lejonet och mynnar ut nära Kallebäcksmotet.

Vad händer just nu?

Planerna godkändes av byggnadsnämnden den 29 september 2015.
Kommunfullmäktige antog planerna den 28 januari 2016
Länsstyrelsen avslog överklagan den 21 december 2016
Planerna överklagades till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen avslog överklagan den 14 november 2017.
Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Domstolens beslut om prövningstillstånd förväntas komma under första kvartalet 2018.

Planerna vann laga kraft 2018-02-23, detta innebär att planerna är gällande. Planerna i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckningarna 2-5281 och 2-5282.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0635/11
Diarienummer FK
FN6466/12
Planens formella namn
Ändring av detaljplaner för Järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal
och
Detaljplan för Järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, schakt m.m.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området