Plan- och byggprojekt

Lindholmen - kontors- och verkstadslokaler vid Lindholmsallén

Utbyggnad av ESAB:s lokaler vid Lindholmsallén.
Illustration: NFR arkitekter

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga till ESAB:s befintliga lokaler vid Lindholmsallén med cirka 4800 m² kontors- och verkstadslokaler. De nya lokalerna är tänkta att byggas ovanpå den parkeringsplats som finns på platsen idag.

Vad händer just nu?

Planarbetet har avbrutits

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.941284239409187,57.71057992484139]},"properties":{"id":"BN0628/09","name":"Lindholmen - kontors- och verkstadslokaler vid Lindholmsallén","address":"","preamble":"","header":"Lindholmen - kontors- och verkstadslokaler vid Lindholmsallén","body":"Enkel plan - avbrutet. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0628/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0628/09
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter på Lindholmsallén 9.

Kontaktuppgifter

Markägare

Fastighets AB Lundbyvassen

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 2. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Enkel plan - betänketid

  Betänketid motsvarar närmast utställningsskedet vid normalt planförfarande. Betänketiden är två veckor. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under betänketiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Enkel plan - avbrutet