Plan- och byggprojekt

Frölunda - Stadsdelsprogram för Frölunda

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott, Rud och Tynnered.

Frölunda är ett av flera utbyggnadsområden som Göteborgs Stad satsar på i sin långsiktiga stadsutveckling. Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett program för Frölunda. Programmets syfte är att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och åtgärder för hur Frölunda kan utvecklas till en sammanhållen stadsdel med ökad närhet och trygghet. Det innebär att programmet ska visa var i programområdet det är lämpligt med ny bebyggelse och hantera frågor som rör kommunal service, trafik, kultur, stadsliv, handels- och näringslivsutveckling, grönstruktur mm. Programmet för Frölunda kommer sedan ligga till grund för pågående och kommande detaljplaner.

Vad händer just nu?

Programhandlingen är under framtagande och kommer ställas ut på samråd tidigast under våren 2021. Vid programsamrådet samlar stadsbyggnadskontoret in synpunkter på förslaget från de som berörs, inklusive medborgare. Godkännande av program tas av byggnadsnämnden.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0623/14

Handläggare