Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg

Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Planförslaget innehåller även rekommendationer för efterföljande planering inom ett antal delområden med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. Stråk och noder pekas ut vilket ger goda förutsättningar för höga flöden av människor och sprider stadsliv i en utvidgad stadskärna. Förslag om ny infrastruktur skapar närhet genom de nya förbindelserna.Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Granskningsutställningen för Göteborgs nya översiktsplan med fördjupningarna för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda med Dag hammarskjöldsleden är nu avslutad. Nästa steg är att byggnadsnämnden fattar beslut om att godkänna den nya översiktsplanen. Det förväntas ske runt årsskiftet 2021/2022, Därefter ska kommunfullmäktige fatta sitt beslut om att anta den nya planen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.966719757471116,57.70708740178448]},"properties":{"id":"BN0609/16","name":"Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg","address":"","preamble":"","header":"Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg","body":"Översiktsplan - utställning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0609/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0609/16

Kontaktuppgifter

Anders Svensson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 96
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Jessica Andersson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 42
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Projekt i området

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Översiktsplan - Godkänd