Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg

Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Planförslaget innehåller även rekommendationer för efterföljande planering inom ett antal delområden med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. Stråk och noder pekas ut vilket ger goda förutsättningar för höga flöden av människor och sprider stadsliv i en utvidgad stadskärna. Förslag om ny infrastruktur skapar närhet genom de nya förbindelserna.

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Granskningsutställningen för Göteborgs nya översiktsplan med fördjupningarna för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda med Dag hammarskjöldsleden är nu avslutad. Nästa steg är att byggnadsnämnden fattar beslut om att godkänna den nya översiktsplanen. Det förväntas ske runt årsskiftet 2021/2022, Därefter ska kommunfullmäktige fatta sitt beslut om att anta den nya planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - utställning

    Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0609/16

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området