Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Bostäder och föreningslokaler öster om Kaneltorget

Stadsdel Gårdsten.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder (generationsboende) i flerbostadshus, ca 25-50 lägenheter. Vi prövar även möjligheten att bygga på befintlig centrumbyggnad vid Kaneltorget med en eller två våningar samt att tillskapa fler föreningslokaler centralt i Gårdsten.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0598/13
Diarienummer FK
FN2684/14

Handläggare

Markägare

Kommunen