Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Program för Slakthusområdet

Programmets övergripande syfte är att visa på en framtida utveckling av Slakthusområdet som en integrerad stadsdel med blandstadskaraktär.

Målet med programmet är att utreda förutsättningarna att komplettera området med bostäder, verksamheter samt offentliga och gröna miljöer och visa var och i vilken omfattning detta är lämpligt. Vidare ska programmet visa hur infrastrukturen i området ska utvecklas för att staden ska hänga samman. Programmet ska redovisa förslag på lösning till hantering av stigande vatten från Göta älv och Säveån.

Vad händer just nu?

Programsamrådet är nu avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.001577766042965,57.729628712346994]},"properties":{"id":"BN0587/18","name":"Gamlestaden - Program för Slakthusområdet","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Program för Slakthusområdet","body":"Program - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0587/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0587/18
 • Planens formella namn Program för Slakthusområdet inom stadsdelen Gamlestaden

Kontaktuppgifter

Ivana Markovic

Planarkiterkt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 99
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Alexandra Möllerström

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 02
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Higab, Klövern, Göteborg Energi AB m.fl.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - avslutat