Plan- och byggprojekt

Tolered - Bostäder vid Klövervallsgatan

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder med lokaler i bottenvåningar inom fastigheten Tolered 185:1

Vad händer just nu?

Byggande pågår

Planen vann laga kraft 2020-02-11, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5492.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.926620854693207,57.727766803997426]},"properties":{"id":"BN0583/12","name":"Tolered - Bostäder vid Klövervallsgatan","address":"","preamble":"","header":"Tolered - Bostäder vid Klövervallsgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0583/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 111
 • Övrigt Lägenheter pågörjades 2021

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0583/12
 • Planens formella namn Bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sandra Klang

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 09 74
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.