Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett till två flerbostadshus. Planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-10-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5540.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.006933131862757,57.7350248173309]},"properties":{"id":"BN0555/14","name":"Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0555/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0555/14
 • Diarienummer FK FN7007/17
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Gamlestadsvägen samt ändring av detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Olof Thimfors

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 31
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Bostads AB Poseidon och Göteborgs stad.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.