Plan- och byggprojekt

Olofstorp - stängning av utfart mot Gråbovägen

SDN Angered. Stadsdel Olofstorp.

Syftet med detaljplanen är att ta bort befintlig möjlighet till infart/utfart mot Lerumsvägen från Gråbovägen. Planförslaget innebär att befintlig utfart får ändrad markanvändning, till allmänplats natur, parkering och återvinningsstation. Befintlig utfart kommer ej att kunna nyttjas för trafik, men kan fungera som parkering för pendlare och som plats för återvinningsstation.

Vad händer just nu?

Planen var överklagad till länsstyrelsen

Planen är laga kraftvunnen (2014-03-18). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0555/11
Diarienummer FK
FN1131/12
Planens formella namn
Detaljplan för Stängning av utfart mot Gråbovägen i Olofstorp

Handläggare