Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Tekniskt gymnasium

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga en ny gymnasieskola på Lindholmen. Skolan kommer att rymma tekniska utbildningar och en restaurang för elever och allmänhet. Skolan utgörs av en kvartersstor tegelbyggnad som i volym motsvarar de omgivande skolkvarteren, den före detta verkstadsbebyggelsen. Skolbyggnadens utformning kommer att präglas av modern teknik och kommer att accentuera skolkvarteren. Vid gatorna skapas två nya platser med olika karaktär. Entréplatsen mot öster utgörs av en generös trappa och ramp.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-07-21, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5416.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.935674400243796,57.70488458895568]},"properties":{"id":"BN0551/12","name":"Lindholmen - Tekniskt gymnasium","address":"","preamble":"","header":"Lindholmen - Tekniskt gymnasium","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0551/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0551/12
 • Diarienummer FK FN2183/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Tekniskt gymnasium vid Kunskapsgatan inom stadsdelen Lindholmen

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Charlotte Blomnell

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 69
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Älvstranden Utveckling AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.