Plan- och byggprojekt

Hammarkullen - nya bostäder och trafikförbättringar för utveckling av Hammarkullen

SDN Angered. Stadsdel Hammarkullen.

Programmet för Hammarkullen föreslår cirka 1000 nya bostäder samt lokala trafikförbättringar för att utveckla stadsdelen. För att skapa mer liv och rörelse i området är de nya bostäderna tänkta att byggas i centrala lägen och tätt knutna till befintliga hus. När fler människor bor i området öppnas också nya möjligheter för service till de boende.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av Byggnadsnämnden 2009-12-15. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0549/08
Planens formella namn
Program för Stadsutveckling i Hammarkullen.

Handläggare

Markägare

Huvudsakliga markägare är Göteborgs Stad, Bostadsbolaget och Göteborgslokaler.