Plan- och byggprojekt

Torslanda - Bostäder vid Majvik

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 25-35 bostäder i form av radhus, parhus och/eller villor i tre delområden på privatägd mark. Planområdet ligger sydost om cirkulationen vid Hjuviksvägen/Hjuviks bryggväg. På kommunens mark i anslutning till cirkulationen möjliggör planen parkering. Naturmarken mellan bostäderna planeras som allmän plats, natur. Tillfart till bostäderna sker via en ny tillfart från Hjuviks bryggväg, via Lilla Pölsans väg samt via Skagens Fyrs väg. Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap.

Vad händer just nu?

Planen är vilande i avvaktan på trafikutredning för Hjuviksvägen 155. Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0542/12
Diarienummer FK
FN5617/12
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Majvik, Hästevik 2:32 inom stadsdelen Torslanda

Handläggare

Markägare

Privat markägare