Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Ändring av detaljplan för gymnasieskola vid Magasinsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en bredare användning för fastigheten som bättre överensstämmer med nuvarande användning och dess centrala läge.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2020-12-02

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0533/20
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för stadsdel Inom vallgraven (kontor, gymnasieskola m.m. vid Magasinsgatan),

Handläggare

Markägare

Privat