Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Bostäder vid Brettegatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus. Planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde.

Vad händer just nu?

Planen är pausad.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.009567899522905,57.73188205109646]},"properties":{"id":"BN0519/16","name":"Gamlestaden - Bostäder vid Brettegatan","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Bostäder vid Brettegatan","body":"Plan - Vilande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0519/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0519/16
 • Diarienummer FK FN7006/17
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Brettegatan samt ändring av tomtindelning 2461 för kvarteret 14 Slätvaren, inom stadsdelen Gamlestaden.

Kontaktuppgifter

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Charlotta Lambert

Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - Vilande

  Planarbetet inväntar övergripande planeringsunderlag, för att sedan starta upp så snart som möjligt.

 2. Plan standardförfarande - startskede

 3. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.