Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Bostäder vid Brettegatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus. Planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0519/16
Diarienummer FK
FN7006/17
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Brettegatan samt ändring av tomtindelning 2461 för kvarteret 14 Slätvaren, inom stadsdelen Gamlestaden.

Handläggare