Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - Ändring av detaljplan för Vagnhallen Majorna

Stadsdel Kungsladugård.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för spårvagnsdepån Vagnhallen Majorna att bilda en egen fastighet. Det ges förutsättningar för förändrad fastighetsbildning inom hela planområdet. Därutöver upphävs del av gällande detaljplan där det idag står ett bostadshus på mark planlagd för industri.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-11-27, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5526.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan begränsat förfarande - laga kraft

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0514/19
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-558 m.fl. vid Karl Johansgatan inom stadsdelen Kungsladugård

Handläggare