Plan- och byggprojekt

Gullbergsvass - Drivmedelsanläggning vid Falutorget

SDN Centrum. Stadsdel Gullbergsvass.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att den drivmedelsstation som ligger på området i dag kan vara kvar. Stationen har tillfälligt bygglov som inte går att förlänga. Syftet är också att utveckla stationen med en vätgasstation.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2020-11-03

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0503/20
Planens formella namn
Detaljplan för Drivmedelsanläggning vid Falutorget inom stadsdelen Gullbergsvass.

Handläggare

Markägare

Privat