Plan- och byggprojekt

Torslanda - Breddning av väg 155

Stadsdel Torslanda.

Syftet med kommunens planarbete är att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken längs på väg 155 längs med sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal. Ny detaljplan upprättas där en breddning av vägen strider mot gällande detaljplaner.

Trafikverket är initiativtagare till projektet och har utarbetat en vägplan för en breddning av vägen. Breddningen av vägen ingår i västsvenska paketet som del av flera projekt som genomförs för att det ska bli enklare att resa i Göteborgsområdet och Västsverige.

Förslaget innebär att vägen breddas till förmån för ett separat busskörfält längs med en cirka tre kilometer lång sträckning från Gossbydal till Lilla Varholmen. För ungefär en tredjedel av sträckan kommer en ny detaljplan att upprättas. Bild: Översiktskarta.

Vad händer just nu?

Arbetet med detaljplanen är vilande. Nu Avvaktas Trafikverkets fortsatta projektering.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0498/12
Planens formella namn
Detaljplan för breddning av väg 155 mellan Gossbydal och Hjuvik inom stadsdelen Torslanda

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun och privata markägare