Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Götaleden vid Gullbergsvass

Stadsdel Gullbergsvass.

Kan man bo på Götaleden i framtiden och odla sina egna tomater på lummiga gårdar mellan husen? Den här detaljplanen möjliggör överdäckningsförberedd sänkning av Götaleden på sträckan mellan Kämpegatan och Falutorget. Att sänka Götaleden är första steget till att kunna överdäcka leden och skapa möjligheter till bostäder, kontor, parker och stråk ner mot vattnet så att vi kan göra hela området vackrare, grönare och tillgängligare för alla. Målet är att på sikt skapa en attraktiv stadsmiljö i Gullbergsvass och utveckla Vision Älvstaden genom att arbeta bort barriärer, bygga samman staden och möta vattnet. Stadsbyggnadskontoret tar fram detaljplan för projektet parallellt med att Trafikverket tar fram en vägplan.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2015-07-03. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5287.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0495/12
Diarienummer FK
FN1547/13
Planens formella namn
Detaljplan för Omarbetning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun